کسی رو به راهم نمیکنه غیر حسین

سید علی مومنیکسی رو به راهم نمیکنه غیر حسین

به تو از دور سلام

مرتضی زالیبه تو از دور سلام

ای حضرت عشق

حسین طاهریای حضرت عشق

سیدنا المظلوم

محمود کریمیسیدنا المظلوم

حسین مولا

حسین طاهریحسین مولا