سیدمجید بنی فاطمهاسم تو میبارد از نفس باران

اِسمِ تو می‌بارد از نَفَس باران

نورِ رُخَت دارد جلوه‌ی بی‌پایان

اِسمِ تو می‌بارد از نَفَس باران

نورِ رُخَت دارد جلوه‌ی بی‌پایان

بر دلِ خسته، می‌دهد اِسمَت

لذّت عشقی مدام، بر روحِ بُلندَت سلام

بر دلِ خسته، می‌دهد اِسمَت

لذّت عشقی مدام، بر روحِ بُلندَت سلام

سلام ای گوهَرِ دریای نور

ای آیه‌ی زیبای عشق

ریحانه‌ی روحِ خدا

سلام ای دارُ و نَدارِ علی

ای بود و نبودِ حَسَن

ای مادر اَربابِ ما

سلام ای گوهَرِ دریای نور

ای آیه‌ی زیبای عشق

ریحانه‌ی روحِ خدا

سلام ای دارُ و نَدارِ علی

ای بود و نبودِ حَسَن

ای مادر اَربابِ ما

ذکرِ لبِ نوکرها

سَیِّدَتی لَبّیکِ

یا فاطمةُ الزّهرا

صَلّی اللهُ عَلَیکِ

یا فاطمةُ الزّهرا

صَلّی اللهُ عَلَیکِ

ذکرِ لبِ نوکرها

سَیِّدَتی لَبّیکِ

یا فاطمةُ الزّهرا

صَلّی اللهُ عَلَیکِ

یا فاطمةُ الزّهرا

صَلّی اللهُ عَلَیکِ

یا فاطمةُ الزّهرا

صَلّی اللهُ عَلَیکِ

یا فاطمةُ الزّهرا

صَلّی اللهُ عَلَیکِ

اِسمِ تو می‌بارد از نَفَس باران

نورِ رُخَت دارد جلوه‌ی بی‌پایان

بر دلِ خسته، می‌دهد اِسمَت

لذّت عشقی مدام، بر روحِ بُلندَت سلام

بر دلِ خسته، می‌دهد اِسمَت

لذّت عشقی مدام، بر روحِ بُلندَت سلام

سلام ای گوهَرِ دریای نور

ای آیه‌ی زیبای عشق

ریحانه‌ی روحِ خدا

سلام ای دارُ و نَدارِ علی

ای بود و نبودِ حَسَن

ای مادرِ اَربابِ ما

ذکرِ لبِ نوکرها

سَیِّدَتی لَبّیکِ

یا فاطمةُ الزّهرا

صَلّی اللهُ عَلَیکِ

یا فاطمةُ الزّهرا

صَلّی اللهُ عَلَیکِ

یا فاطمةُ الزّهرا

صَلّی اللهُ عَلَیکِ

ذکرِ لبِ نوکرها

سَیِّدَتی لَبّیکِ

ذکرِ لبِ نوکرها

سَیِّدَتی لَبّیکِ

یا فاطمةُ الزّهرا

صَلّی اللهُ عَلَیکِ

یا فاطمةُ الزّهرا

صَلّی اللهُ عَلَیکِ

یا فاطمةُ الزّهرا

صَلّی اللهُ عَلَیکِ

مهرِ تو در دل‌ها آیه‌ی توحید است

جلوه‌ای از نورَت، صورتِ خورشید است

مهرِ تو در دل‌ها آیه‌ی توحید است

جلوه‌ای از نورَت، صورتِ خورشید است

آیه به آیه، از دلِ قرآن

داده خدا این پیام، بر روحِ بُلَندَت سلام

آیه به آیه، از دلِ قرآن

داده خدا این پیام، بر روحِ بُلَندَت سلام

سلام ای کوثر و توحید و حمد

ای وَصفِ تو یاسین و قدر

ای روی تو شَمسُ الضّحی

سلام ای معنیِ اُمُّ الکتاب

ای مدحِ تو با جِبرِئیل

ای مادرِ اَربابِ ما

سلام ای کوثر و توحید و حمد

ای وَصفِ تو یاسین و قدر

ای روی تو شَمسُ الضّحی

سلام ای معنیِ اُمُّ الکتاب

ای مدحِ تو با جِبرِئیل

ای مادرِ اَربابِ ما

روی لَبَم اَعطَینا

سَیِّدَتی لَبّیکِ

یا فاطمةُ الزّهرا

صَلّی اللهُ عَلَیکِ

یا فاطمةُ الزّهرا

صَلّی اللهُ عَلَیکِ

یا فاطمةُ الزّهرا

صَلّی اللهُ عَلَیکِ

ذکرِ لبِ نوکرها

سَیِّدَتی لَبّیکِ

ذکرِ لبِ نوکرها

سَیِّدَتی لَبّیکِ

یا فاطمةُ الزّهرا

صَلّی اللهُ عَلَیکِ

یا فاطمةُ الزّهرا

صَلّی اللهُ عَلَیکِ

یا فاطمةُ الزّهرا

صَلّی اللهُ عَلَیکِ

نامِ تو تنها بر زخمِ دِلَم مَرهَم

با تو شَوَد مَحشَر صُبحِ قیامت هَم

نامِ تو تنها بر زخمِ دِلَم مَرهَم

با تو شَوَد مَحشَر صُبحِ قیامت هَم

سایه‌ی لُطفَت، بر سَرِ دنیا

تا به اَبَد مُستَدام، بر روحِ بُلَندَت سلام

سایه‌ی لُطفَت، بر سَرِ دنیا

تا به اَبَد مُستَدام، بر روحِ بُلَندَت سلام

سلام ای جانِ کلامِ رسول

ای عَطرِ تو بوی بهشت

ای رَحمتِ بی‌انتها

سلام ای سِیّده‌ی اَولیاء

ای نورِ دلِ اَنبیاء

ای مادرِ اَربابِ ما

سلام ای جانِ کلامِ رسول

ای عَطرِ تو بوی بهشت

ای رَحمتِ بی‌انتها

سلام ای سِیّده‌ی اَولیاء

ای نورِ دلِ اَنبیاء

ای مادرِ اَربابِ ما

ای بانوی بی‌هَمتا

سَیِّدَتی لَبّیکِ

یا فاطمةُ الزّهرا

صَلّی اللهُ عَلَیکِ

یا فاطمةُ الزّهرا

صَلّی اللهُ عَلَیکِ

یا فاطمةُ الزّهرا

صَلّی اللهُ عَلَیکِ

یا فاطمةُ الزّهرا

صَلّی اللهُ عَلَیکِ

ذکرِ لبِ نوکرها

سَیِّدَتی لَبّیکِ

ذکرِ لبِ نوکرها

سَیِّدَتی لَبّیکِ

یا فاطمةُ الزّهرا

صَلّی اللهُ عَلَیکِ

یا فاطمةُ الزّهرا

صَلّی اللهُ عَلَیکِ

یا فاطمةُ الزّهرا

صَلّی اللهُ عَلَیکِ

گر به ظاهر حَرَمی نیست برای زهرا

دلِ هر شیعه‌ی مولا حَرَم فاطمه‌ست

ذکرِ لبِ نوکرها

سَیِّدَتی لَبّیکِ

یا فاطمةُ الزّهرا

صَلّی اللهُ عَلَیکِ

یا فاطمةُ الزّهرا

صَلّی اللهُ عَلَیکِ