حسین طاهریشده حرف دلتو یه عمر

شده حرفِ دِلِتو یه عُمر تو نَتونی بگی به کسی

شده حرفِ دِلِتو یه عُمر تو نَتونی بگی به کسی

یه گوشه بشینی گریه‌ات بگیره از درد و غمِ بی کسی

شده عاشقِ کسی بشی بشینی غَمِشو بخوری

بشینی خاطره‌هاشو ببینی و حَسرَتِشو بخوری

دلتنگِ حَرَمتم، به کی بگم؟

دَردامو به تو نَگَم، به کی بِگم؟

دلتنگِ حَرَمتم، به کی بگم؟

دَردامو به تو نَگَم، به کی بِگم؟

خسته از همه دوباره اومدم

چی میشه به ما مَحَل بِدی یه کم

حسین عزیزِ دلم عزیزِ دلم عزیزِ دلم عزیزِ دلم 

شده حرفِ دِلِتو یه عُمر تو نَتونی بگی به کسی

شده حرفِ دِلِتو یه عُمر تو نَتونی بگی به کسی

یه گوشه بشینی گریه‌ات بگیره از درد و غمِ بی کسی

شده عاشقِ کسی بشی بشینی غَمِشو بخوری

بشینی خاطره‌هاشو ببینی و حَسرَتِشو بخوری

دلتنگِ حَرَمتم، به کی بگم؟

دَردامو به تو نَگَم، به کی بِگم؟

دلتنگِ حَرَمتم، به کی بگم؟

دَردامو به تو نَگَم، به کی بِگم؟

خسته از همه دوباره اومدم

چی میشه به ما مَحَل بِدی یه کم

حسین عزیزِ دلم عزیزِ دلم عزیزِ دلم عزیزِ دلم 

شده دل بِدی به یه نفر، بشی مُنتظرِ یه خَبَر

شده آرزوشه واسَت، به دِلِت آخَر بمونه یه سفر

شده عکسِ غَمو بِکِشی، بشینی حَرَمو بِکِشی

تا حالا شده یه جور گریه کُنی جورِ قَلَمو بِکِشی

جامو تو حَرَمِتو به کی بِدَم؟

آغوشِ عَلَمِتو به کی بِدَم؟

جامو تو حَرَمِتو به کی بِدَم؟

آغوشِ عَلَمِتو به کی بِدَم؟

اَصلا تو بگو به من توی دِلَم

جای اَشکِ غَمِتو به کی بِدَم؟

حسین عزیزِ دلم عزیزِ دلم عزیزِ دلم عزیزِ دلم