اگر کسی بخواهد وارد حوزه‌ی علمیه بشود و مسیر طلبگی را آغاز کند، شایسته است که از سیر تحصیل علوم دینی در حوزه‌ی علمیه آگاه باشد تا بداند که چه...