رهایی از غضب

یکی از مهمترین عوامل تقویت روح، دوری از غضب و کنترل غضب است. غضب نیز دارای عناصری است که باید آن‌ها را شناخت. هر قدر عناصر تشکیل‌دهنده و عوامل غضب، تضعیف شوند، خود غضب هم کمتر می‌گردد. اما اگر غضب تکرار شود، به عادت‌های شخصیتی فرد تبدیل می‌شود و دیگر نمی‌توان به سادگی به مبارزه […]