حسین سیب سرخیعشقم اگر علیست سر دارم آرزوست

علی مولا، علی مولا، علی مولا

علی مولا، علی مولا، علی مولا…

عِشقم اگر عَلیست سَرِ دارَم آرزوست

مَن سَرگذشتِ مِیثَمِ تَمّارَم آرزوست

خُرما فروختن بِشَود کارَم آرزوست

رُسوا شُدن میانه‌ی بازارَم آرزوست

بالای دار از تو زَنَم جار یا علی

علی مولا، علی مولا، علی مولا

علی مولا، علی مولا…

علی،‌ علی، علی، علی، علی…

علی مولا، علی مولا، علی مولا

علی مولا، علی مولا…