توجه تمام این مطالب، از همان متن بیانیه گام دوم هست در قالبهای مختلف. × بستن هشدار صوت بیانیه گام دوم کلیپ نویسنده بیانیه گام...
advanced divider
advanced divider